Pri odbornom vzdelávaní je kľúčové vzdelávanie samotných učiteľov


SOŠ priemyselných technológií Košice-Šaca je jednou z vybraných škôl, ktorá pripravuje absolventov pre VOLVO. O dôležitosti odborného vzdelávania, o tom, aké požiadavky kladie trh na kvalitu študijných programov, ale aj o novom campuse sme sa rozprávali s riaditeľom SOŠ PT Šaca Petrom Smolnickým.

Aký je základný rozdiel medzi všeobecným a odborným vzdelávaním na stredných školách?

V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že odborné vzdelanie sa prispôsobuje aktuálnym potrebám trhu práce. Všeobecné vzdelávanie pripravuje končiacich absolventov hlavne pre ďalšie štúdium na vysokých školách rôzneho typu. Odborné vzdelávanie sa  na stredoškolskej úrovni realizuje na stredných priemyselných školách a stredných odborných školách rôzneho zamerania. Pri odbornom vzdelávaní sa musia zohľadniť požiadavky trhu práce v danom regióne, len tak bude príprava efektívna a vytvoria sa predpoklady zamestnanosti  končiacich absolventov.

 

Ako sa dnes vyvíja trh? Máme dostatok absolventov na pokrytie dopytu alebo naopak?

Dopyt po absolventoch je stále vysoký, veď aj našu školu často oslovujú rôzne firmy s ponukou zamestnania končiacich absolventov.  Podľa štatistík Úradu práce, sociálnych vecí  a rodiny je  percento zamestnanosti absolventov našej školy veľmi vysoké.

 

Trendom mladých ľudí je dnes pokračovať zo strednej školy na vysokú, aby mali lepšiu uplatniteľnosť. Dokážu odborné školy vychovať absolventov, ktorí sú uplatniteľní aj bez vysokej školy?

Po ukončení štúdia absolventi pokračujú vo svojom vzdelávaní na vysokých školách predovšetkým technického smeru alebo sa zamestnajú. Tým, že okrem maturitného vysvedčenia dostávajú aj výučný list, sú u zamestnávateľov prijímaní na rôzne pozície, kde majú všetky predpoklady pre svoj kariérny rast, viacerým je umožnené ďalej študovať popri zamestnaní.

 

Ak by sa predsa len rozhodli pokračovať v štúdiu na univerzite, dávajú odborné školy dostatočný základ pre ďalšie vzdelávanie? Sú konkurencie schopné pri príprave študentov na ďalšie vzdelávanie?

Pri  nástupe na vysokú školu majú naši absolventi predpoklady na kontinuálny prechod zo strednej školy na vysokú. Väčšina maturantov chystajúcich sa na VŠ absolvuje dobrovoľnú maturitnú skúšku z matematiky. Tento predmet tvorí, okrem iného, základ pre všetky odbory technického smeru a zároveň vo vyšších ročníkoch  využijú odborné vedomosti zo strednej školy.

 

Spomínali ste, že sa študijné programy na odborných školách prispôsobujú trhu. Dokážu sa týmto zmenám prispôsobovať aj učitelia?

Technika sa uberá neuveriteľným tempom vpred. Končiaci absolventi musia byť pripravení po odbornej stránke na požiadavky zamestnávateľov, a to sa dá dosiahnuť len tak, ak pedagóg učí aktuálne vedné poznatky. Táto skutočnosť je veľkou výzvou pre pedagogický zbor, lebo ich núti neustále sa vzdelávať, školiť, aby učili aktuálne učivo, pretože len tak budú vedieť zaujať žiakov

 

Ktoré firmy sú v súčasnosti partnermi SOŠ PT Košice- Šaca?

V súčasnosti spolupracujeme nielen so  spoločnosťou U. S. Steel Košice s.r.o., ale vytvárame partnerstvá v rámci duálneho vzdelávania aj s inými firmami napr. Magna, Rosenberg, Kybernetika, Webex. Veľmi úzko spolupracujeme aj s Technickou univerzitou v Košiciach, kde naši žiaci získavajú potrebné informácie o možnostiach ďalšieho vzdelávania a odborného rastu. Príchodom nového investora automobilky VOLVO sme boli vybraní ako jedna zo škôl  v pôsobnosti KSK, ktorá bude pre túto spoločnosť pripravovať budúcich zamestnancov. Je to veľká výzva aj pre školu, nakoľko požiadavky na prípravu absolventov sú náročné,  ale verím, že to úspešne zvládneme.

 

Aká je uplatniteľnosť vašich študentov v týchto firmách?

Veľkou výhodou našich absolventov je, že odborný výcvik absolvujú vo firmách, kde získavajú nové zručnosti a priamo sa zapájajú do výrobného procesu. Po ukončení štúdia prevažná časť absolventov zostáva na Slovensku, kde nachádzajú profesijné uplatnenie, pričom až polovica končiacich študentov v školskom roku 2022/2023 prijala ponuku U. S. Steel  Košice a zamestnala sa v tejto firme. Ostatní pokračovali v štúdiu na VŠ alebo sa zamestnali v iných spoločnostiach.

 

Vaša škola onedlho oslávi 60. výročie, aké sú dlhodobé plány pre zlepšenie prostredia, máte rozrobené projekty, spolupracujete so zriaďovateľom na väčších víziách?

Rozvoj odborného školstva patrí medzi priority KSK z dôvodu, že firmy potrebujú odborníkov z oblasti elektrotechniky, strojárstva, hutníctva a preto je nevyhnutné, aby príprava absolventov zodpovedala vysokým nárokom zamestnávateľov. To je možné dosiahnuť len tak, ak škola disponuje modernými zariadeniami, kultúrnym prostredím a kvalifikovaným pedagogickým zborom.  Náš zriaďovateľ KSK sa rozhodol, že na našej škole vznikne campus, miesto s priestormi pre teoretické ako aj praktické vyučovanie a školský internát. Budúci rok sa začne s rekonštrukciou budovy  školy pre teoretické vyučovanie, pričom  práce budú zamerané na zníženie energetickej náročnosti  budovy, rieši sa projektová dokumentácia pre vybudovanie nových priestorov praktického vyučovania a uvažuje sa aj o komplexnej rekonštrukcii školského internátu.

 

Poskytujete možnosť pre potenciálnych záujemcov o štúdium alebo ich rodičov navštíviť vašu školu?

Žiaci v deviatom ročníku stoja pred vážnym rozhodnutím, kde budú ďalej študovať. Tých, ktorých zaujíma technika, by som rád pozval k nám pozrieť si priestory školy a dozvedieť sa viac o štúdiu na našej škole. Vítaní ste kedykoľvek.

Školský rok 2023/2024

Školský rok 2022/2023

Úspechy žiakov

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: