Prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023

PRIJÍMACIE SKÚŠKY SA USKUTOČNIA

                                         2.mája a 9.mája 2022.

POZVÁNKA

POSTUP PRI PODÁVANÍ PRIHLÁŠKY na VZDELÁVANIE.

Prihlášku možno podať :

 1. ELEKTRONICKY
 • Zadáva sa v systéme aSc agenda bez podpisu.
 • Hodnotenie žiaka na prihláške elektronicky potvrdzuje riaditeľ základnej školy.
 • K prihláške zák. zástupca   pripojí povinné prílohy (uvedené v kritériách)  v oskenovanej podobe ako prílohy k elektronickému podaniu a potvrdí podanie prihlášky.
 • Zákonný zástupca potvrdí a   odošle prihlášku na vzdelávanie spolu s prílohami do 20. marca 2022.

 

 alebo

 1. V LISTINNEJ PODOBE
 • Na tlačive 056 MŠVVaŠ SR.
 • Prihlášku podpisuje uchádzač a obaja zákonní zástupcovia. Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca; o tejto skutočnosti doručia písomné vyhlásenie riaditeľovi školy.
 • Hodnotenie žiaka na prihláške potvrdzuje riaditeľ základnej školy.
 • Zákonný zástupca vyhotoví potrebný počet kópií tlačiva prihlášky a povinných príloh( uvedené v kritériách) podľa počtu odborov vzdelávania, ktoré uviedol v prihláške a pripojí ich k prihláške.
 • Zákonný zástupca do 20. marca 2022 prihlášku spolu s  prílohami podá poštou na adresu: SOŠ PT Učňovská 5, 04015 Košice-Šaca alebo osobne na sekretariáte riaditeľa  SOŠ PT.

 

Termín na podanie (odoslanie) vyplnenej prihlášky na SOŠ PT je do 20. marca 2022 .

 

 

Ukážkové testy na prijímacie skúšky z minulých rokov:


Slovenský jazyk:

TEST1

TEST2

Matematika:

TEST1

TEST2

KRITÉRIÁ

pre prijatie na SOŠ PT Košice-Šaca pre jednotlivé študijné a učebné odbory:

  Kritériá pre študijné odbory - TU 

 • 2262 K hutník operátor
 • 2413 K mechanik strojov a zariadení
 • 2679 K mechanik mechatronik
 • 2697 K mechanik elektrotechnik
 • 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
 • 3918 M technické lýceum

 

PRÍLOHY:

Príloha 2 - Potvrdenie o nastúpení

Príloha 3 - Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka

DUÁLNE VZDELÁVANIE

Súčasťou príloh je aj prihláška do systému duálneho vzdelávania, ktorá je v prílohe č.4 pre každý odbor zvlášť, alebo na  https://www.usske.sk/sk/spolupraca/studenti/dualne-vzdelavanie

POSTUP PRI PODÁVANÍ PRIHLÁŠKY do SYSTÉMU DUÁLNEHO VZDELÁVANIA:

Vyplnenú prihlášku je možné zaslať :

alebo

 • listinnú poštou na adresu:          Dušan Malindžák
                                                           U. S. Steel Košice, s.r.o.
                                                            Ľudské zdroje – útvar Nábor a výber (AC40)
                                                            Vstupný areál U. S. Steel
                                                            044 54 Košice
                                                            Slovenská republika

https://www.usske.sk/sk/spolupraca/studenti/dualne-vzdelavanie

Prihlášky pre systém duálneho vzdelávania v odbore - U.S.Steel Košice s.r.o.

 

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100 sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261 sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111 vrátnica školy
     +421 55 72 60 258 sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225 sekretariát praktického vyučovania
     +421 55 72 60 235 bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO:  17050367
DIČ:   2020959314