Prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023

 

Riaditeľ SOŠ priemyselných technológií vypisuje 2.kolo prijímacích skúšok pre šk.rok 2022/2023 v študijných odboroch:

 

2262K hutník operátor   (44 voľných miest)

2426K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (4 voľné miesta)

2679K mechanik mechatronik     (1 voľné miesto)

3918M technické lýceum   (17 voľných miest)

 

POSTUP PRI PODÁVANÍ PRIHLÁŠKY na VZDELÁVANIE.

Prihlášku možno podať :

 1. ELEKTRONICKY
 • Zadáva sa v systéme aSc agenda bez podpisu.
 • Hodnotenie žiaka na prihláške elektronicky potvrdzuje riaditeľ základnej školy.
 • K prihláške zák. zástupca   pripojí povinné prílohy (uvedené v kritériách)  v oskenovanej podobe ako prílohy k elektronickému podaniu a potvrdí podanie prihlášky.
 • Zákonný zástupca potvrdí a   odošle prihlášku na vzdelávanie spolu s prílohami do 13.6.2022.

 

 alebo

 1. V LISTINNEJ PODOBE
 • Na tlačive 056 MŠVVaŠ SR.
 • Prihlášku podpisuje uchádzač a obaja zákonní zástupcovia. Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca; o tejto skutočnosti doručia písomné vyhlásenie riaditeľovi školy.
 • Hodnotenie žiaka na prihláške potvrdzuje riaditeľ základnej školy.
 • Zákonný zástupca vyhotoví potrebný počet kópií tlačiva prihlášky a povinných príloh( uvedené v kritériách) podľa počtu odborov vzdelávania, ktoré uviedol v prihláške a pripojí ich k prihláške.
 • Zákonný zástupca do  prihlášku spolu s  prílohami podá poštou na adresu: SOŠ PT Učňovská 5, 04015 Košice-Šaca alebo osobne na sekretariáte riaditeľa  SOŠ PT.

 

 

Kritériá pre 2.kolo sú rovnaké ako kritériá pre 1.kolo, ktoré sú zverejnené na web stránke školy.

Prijímacie skúšky sa uskutočnia 21.6.2022.

Ukážkové testy na prijímacie skúšky z minulých rokov:


Slovenský jazyk:

TEST1

TEST2

Matematika:

TEST1

TEST2

KRITÉRIÁ

pre prijatie na SOŠ PT Košice-Šaca pre jednotlivé študijné a učebné odbory:

  Kritériá pre študijné odbory - TU 

 • 2262 K hutník operátor
 • 2413 K mechanik strojov a zariadení
 • 2679 K mechanik mechatronik
 • 2697 K mechanik elektrotechnik
 • 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
 • 3918 M technické lýceum

 

PRÍLOHY:

Príloha 2 - Potvrdenie o nastúpení

Príloha 3 - Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka

DUÁLNE VZDELÁVANIE

Súčasťou príloh je aj prihláška do systému duálneho vzdelávania, ktorá je v prílohe č.4 pre každý odbor zvlášť, alebo na  https://www.usske.sk/sk/spolupraca/studenti/dualne-vzdelavanie

POSTUP PRI PODÁVANÍ PRIHLÁŠKY do SYSTÉMU DUÁLNEHO VZDELÁVANIA:

Vyplnenú prihlášku je možné zaslať :

alebo

 • listinnú poštou na adresu:          Dušan Malindžák
                                                           U. S. Steel Košice, s.r.o.
                                                            Ľudské zdroje – útvar Nábor a výber (AC40)
                                                            Vstupný areál U. S. Steel
                                                            044 54 Košice
                                                            Slovenská republika

https://www.usske.sk/sk/spolupraca/studenti/dualne-vzdelavanie

Prihlášky pre systém duálneho vzdelávania v odbore - U.S.Steel Košice s.r.o.

 

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100 sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261 sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111 vrátnica školy
     +421 55 72 60 258 sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225 sekretariát praktického vyučovania
     +421 55 72 60 235 bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO:  17050367
DIČ:   2020959314