Prijímacie konanie

POSTUP PO PRIJÍMACOM KONANÍ:

Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 19. mája 2023 na webovom sídle školy a na výveske školy.

Do 19. mája 2023 — škola vydá  rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania  a doručí zákonným zástupcom žiaka poštou a prostredníctvom EDUPAGE.

Zákonný zástupca najneskôr 24. mája 2023 (23:59 hod.)  potvrdí strednej škole nastúpenie alebo nenastúpenie na vzdelávanie zaslaním tlačiva POTVRDENIE O NASTÚPENÍ/NENASTUPENÍ (tlačivo je zverejnené na stránke školy).  

Potvrdenie môže zákonný zástupca doručiť poštou na adresu školy, elektronicky na mailovú adresu sossaca@sossaca.sk, elektronicky do e-schránky školy alebo osobne na sekretariáte riaditeľa školy č.d.206 každý deň v čase od 7:00 do15:00 hod.

Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium z dôvodu nedostatku miesta sa môže zákonný zástupca neplnoletého uchádzača odvolať riaditeľovi školy v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia (tlačivo nájdete na stránke školy).

V prípade potvrdenia nastúpenia rodič škole doručí aj:

 • návratku a informačný hárok s vyplnenými údajmi poštou na adresu školy, elektronicky na mailovú adresu sossaca@sossaca.sk, elektronicky do e-schránky školy alebo osobne na sekretariáte riaditeľa školy č.d.206 v termíne do  31.5.2023 (budú zaslané spolu s rozhodnutím o prijatí).

 

PRÍLOHY:

 

Odvolanie

Príloha 2 - Potvrdenie o nastúpení

Príloha 3 - Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka

Riaditeľstvo SOŠ priemyselných technológií v Košiciach-Šaci oznamuje, že v školskom roku 2023/2024 otvorí nasledovné študijné odbory s nasledovnými počtami žiakov:

 • 2262 K hutník operátor - 30 žiakov
 • 2413 K mechanik strojov a zariadení - 20 žiakov
 • 2679 K mechanik mechatronik - 20 žiakov
 • 2697 K mechanik elektrotechnik - 28 žiakov
 • 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení - 20 žiakov
 • 3918 M technické lýceum - 17 žiakov

KRITÉRIÁ pre prijímanie žiakov do 1.ročníka pre školský rok 2023/2024

 

 

Modelové testy na prijímacie skúšky:


Slovenský jazyk:

TEST 1

TEST 2

Matematika:

TEST 1

TEST 2

DUÁLNE VZDELÁVANIE

Súčasťou príloh je aj prihláška do systému duálneho vzdelávania, ktorá je v prílohe č.4 pre každý odbor zvlášť, alebo na  https://www.usske.sk/sk/spolupraca/studenti/dualne-vzdelavanie

 

POSTUP PRI PODÁVANÍ PRIHLÁŠKY do SYSTÉMU DUÁLNEHO VZDELÁVANIA:

Vyplnenú prihlášku je možné zaslať :

 • elektronicky oskenovanú na adresu:  RDurkac@sk.uss.com  

alebo

 • listinnú poštou na adresu:         
                                                           U. S. Steel Košice, s.r.o.
                                                            Ľudské zdroje, oddelenie
                                                                     Personálny servis
                                                            Vstupný areál U. S. Steel
                                                            044 54 Košice
                                                            Slovenská republika

 

https://www.usske.sk/sk/spolupraca/studenti/dualne-vzdelavanie

Prihlášky pre systém duálneho vzdelávania v odbore - U.S.Steel Košice s.r.o.

 

Riaditeľstvo SOŠ priemyselných technológií v Košiciach-Šaci oznamuje, že v školskom roku 2024/2025 otvorí nasledovné študijné odbory:

 • 2262 K hutník operátor
 • 2413 K mechanik strojov a zariadení
 • 2679 K mechanik mechatronik
 • 2697 K mechanik elektrotechnik
 • 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
 • 3918 M technické lýceum

KRITÉRIÁ pre prijímanie žiakov do 1.ročníka pre školský rok 2024/2025

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100 sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261 sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111 vrátnica školy
     +421 55 72 60 258 sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225 sekretariát praktického vyučovania
     +421 55 72 60 235 bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO:  17050367
DIČ:   2020959314