Tu umiestnite obsah stránky.

PRIJÍMACIE KONANIE pre školský rok 2020/2021

2.kolo prijímacieho konania

Riaditeľ SOŠ vypisuje 2.kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2020/2021 na nenaplnený počet miest.

Prihlášky do 2.kola zasielať elektronicky na mailovú adresu riaditel@sossaca.sk formou informačného systému ZŠ (Edupage) alebo poštou na adresu školy do 19.6.2020.

Skúšky prebehnú 22.6.2020 administratívnou formou.

Výsledky budú zverejnené 22.6.2020 po 13:00 hod. na stránke školy www.sossaca.sk.


Voľné miesta v študijných odboroch:

2262 K       hutník operátor - 47 miest
2413 K       mechanik strojov  a zariadení - 12 miest
2426 K       programátor obr. a zvár. strojov a zariadení - 9 miest
2679 K       mechanik mechatronik - 8 miest
2697 K       mechanik elektrotechnik - 26 miest

Odbor HUTNÍK OPERÁTOR  je od 1.9.2020 zaradený MŠVVaŠ do zoznamu odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce, t.j. žiadaným
a perspektívnym z hľadiska regionálnych potrieb trhu práce
  s nárokom na motivačné štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu (§27 odst. 3 a 4  zákona č.61/2015 Z.z.).

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1.kolo:  Výsledková listina.pdf
POTVRDENIE O NASTÚPENÍ/NENASTÚPENÍ:  POTVRDENIE.PDF

 ĎALŠIE INFORMÁCIE:

1. Zápisný lístok v tomto školskom roku nahrádza záväzné potvrdenie o nastúpení na štúdium, zápis sa na škole neuskutočňuje.

2. Záväzné potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení zaslať s termínom doručenia na SOŠ do 4.júna 2020 skenovanú mailom na riaditel@sossaca.sk alebo
poštou na adresu školy

     SOŠ
     Učňovská 5
     04015 Košice-Šaca.

3. Je potrebné zaslať tiež návratku, ktorá je súčasťou rozhodnutia o prijatí zaslaného poštou oscanovaním alebo poštou.

4. Žiaci neprijatí na štúdium z dôvodu nedostatku miesta zašlú odvolanie voči neprijatiu oskenované mailom na riaditel@sossaca.sk alebo poštou na adresu školy.

 

Minister určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.
Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 19. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.
Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa § 65 školského zákona (ako napríklad počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium) do 7.mája 2020.
Prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú  administratívne. Rozhodnutie ministra 
Viac na: http://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-pohovory-na-ss/

KRITÉRIÁ: 

ŠTUDIJNÉ ODBORY:

Študijné odbory - duál
Príloha č.1 - duál

Študijné odbory
Príloha č.2 - ŠO

UČEBNÉ ODBORY:

Učebné odbory
Príloha č.3 - UO

Schválené počty pre jednotlivé študijné odbory - školský rok 2020/2021:

2262 K hutník operátor - duálne vzdelávanie                                      76 žiakov

2413 K mechanik strojov a zariadení - duálne vzdelávanie              25 žiakov

2679 K mechanik mechatronik - duálne vzdelávanie                         24 žiakov

2697 K mechanik elektrotechnik - duálne vzdelávanie                      48 žiakov

2426 K programátor obrábacích a zváracích S a Z                             18 žiakov

2411 K mechanik nastavovač                                                                 12 žiakov
ŠTUDIJNÉ ODBORY - DUÁLNE VZDELÁVANIE:

       Prihlasovanie - DUÁLNE VZDELÁVANIE

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 
     Učňovská 5 
     040 15 Košice - Šaca

  riaditel@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100 sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261 sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111 vrátnica školy
     +421 55 72 60 258 sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225 sekretariát praktického vyučovania
     +421 55 72 60 235 bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO:  17050367
DIČ:   2020959314