Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022

2.kolo prijímacích skúšok

Riaditeľ SOŠ PT rozhodol o konaní 2.kola prijímacích skúšok v termíne: 22.júna 2021.

Voľné miesta, ktoré je možné naplniť v jednotlivých odboroch:

 • hutník operátor - 42
 • mechanik strojov a zariadení - 7
 • programátor obr. a zvár. strojov a zariadení - 15
 • mechanik mechatronik - 4
 • mechanik elektrotechnik - 5

Uchádzač pošle na SOŠ PT novú prihlášku do 1.ročníka (možnosť výberu):

najneskôr do 11.júna 2021.


POKYNY PRE PRIJATÝCH A NEPRIJATÝCH UCHÁDZAČOV:

Úspešný uchádzač - PRIJATÝ

 • Vo výsledkovej listine je povolený počet prijatých žiakov oddelený čiarou (povolený počet prijatých žiakov je uvedený v kritériách prijatia žiakov).
 • Riaditeľ školy rozhodne o prijatí a doručí rozhodnutie zákonným zástupcom žiaka cez informačný systém základnej školy EduPage a poštou do 20. mája 2021.
 • Zákonný zástupca prijatého žiaka do 25. mája 2021 doručí našej škole potvrdenie o nastúpení žiaka alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení sa doručuje prostredníctvom EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu: sossaca@sossaca.sk , poštou na adresu školy , do elektronickej schránky školy alebo osobne na sekretariáte riaditeľa školy č.dv.206. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Nedoručenie potvrdenia o nastúpení alebo nenastúpení žiaka sa považuje za nezáujem o štúdium na našej strednej škole a rozhodnutie, ktorým bol žiak prijatý sa stáva neplatné.

 • Zákonný zástupca prijatého žiaka  súčasne  doručí našej škole návratku  a prihlášku  na duálne vzdelávanie (prostredníctvom e-mailu: sossaca@sossaca.sk ,  poštou na adresu školy alebo  osobne na sekretariáte riaditeľa školy č.dv.206).

Úspešný uchádzač– NEPRIJATÝ

 • Žiaci ktorí sú neprijatí pre nedostatok miesta, majú možnosť byť prijatí na miesta uchádzačov, ktorí sa nezapíšu resp. pošlú potvrdenie o nenastúpení.
 • Riaditeľ školy rozhodne o neprijatí a doručí rozhodnutie zákonným zástupcom uchádzača cez informačný systém základnej školy EduPage a poštou do 20. mája 2021
 • V prípade, že sa v danom odbore uvoľní miesto, pretože prijatý uchádzač odovzdá škole potvrdenie o nenastúpení (vyberie si inú školu) , bude riaditeľ školy v rámci autoremedúry posúvať poradie uchádzačov a uchádzačovi nasledujúcom v poradí vydá  nové rozhodnutie o prijatí uchádzača na základe odvolania proti rozhodnutiu.
 • V prípade, že neprijatý uchádzač na zvolený odbor prejaví záujem o iný odbor, v ktorom nie sú naplnené všetky miesta, riaditeľ školy môže vydať nové rozhodnutie o prijatí na nový odbor na základe odvolania proti rozhodnutiu.
 • Na základe doručeného rozhodnutia o neprijatí doporučenou poštou,  zákonný zástupca uchádzača môže podať písomné odvolanie riaditeľovi  strednej školy v lehote do 5 dní odo dňa jeho doručenia (osobne alebo poštou, nie e-mailom).

V odvolaní proti rozhodnutiu o neprijatí žiaka na strednú školu je nutné uviesť tieto údaje:

 • meno, priezvisko a adresu zákonného zástupcu , telefóne číslo
 • dátum doručenia rozhodnutia
 • číslo rozhodnutia
 • meno a priezvisko žiaka aj s dátumom narodenia
 • dôvod neprijatia uvedený v rozhodnutí o neprijatí na štúdium
 • dôvod odvolania
 • miesto, dátum a vlastnoručný podpis

Neúspešný uchádzač( nesplnil kritériá) –NEPRIJATÝ  

 • Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca uchádzača písomne odvolať prostredníctvom riaditeľa strednej školy v lehote do 5 dní odo dňa jeho doručenia (osobne alebo poštou ,nie e-mailom) v súlade s § 68 ods.4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (náležitosti odvolania podľa bodu 4).

KRITÉRIÁ

pre prijatie na SOŠ PT Košice-Šaca pre jednotlivé študijné a učebné odbory:

 

Kritériá pre študijné odbory

 • 2262 K hutník operátor
 • 2413 K mechanik strojov a zariadení
 • 2679 K mechanik mechatronik
 • 2697 K mechanik elektrotechnik
 • 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Kritériá pre učebné odbory

 • 2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

 

PRÍLOHY:

Príloha 1 - študijné odbory
Príloha 2 - Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
Príloha 3 - učebné odbory
Príloha 4 - Potvrdenie o nastúpení - nenastúpení žiaka

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100 sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261 sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111 vrátnica školy
     +421 55 72 60 258 sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225 sekretariát praktického vyučovania
     +421 55 72 60 235 bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO:  17050367
DIČ:   2020959314