Prázdny

RADA ŠKOLY
pri Strednej odbornej škole
priemyselných technológií,
Učňovská 5, Košice

Pôsobnosť a poslanie Rady školy pri pri SOŠPT  Košice Šaca  

 1. Rada školy pri SOŠPT  Košice Šaca  je ustanovená podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003Z.z . o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republikyč.291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorom je ustanovená.
 2. Rada školy pri SOŠPT  Košice Šaca je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.
 3. Rada školy je rozhodujúcim orgánom vo veci výberu a návrhu uchádzača na vymenovanie riaditeľa školy na základe výberového konania ; v tomto smere je orgánom spoločenského riadenia a správy, založenej na demokratických princípoch a zodpovednosti za plnenie poslania a úloh školy ako verejnej spoločensko –pedagogickej inštitúcie.

Činnosť Rady školy pri SOŠPT  Košice Šaca 

 1. Rada školy pri SOŠPT  Košice Šaca  sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci pedagogických a ostatných zamestnancov školy.
 2. Rada školy pri SOŠPT  Košice Šaca:
  1.  uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy
  2. navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy
  3. predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu zriaďovateľa na jeho odvolanie z funkcie riaditeľa školy podľa § 3 ods. 8 pism . b) až d) Zákona NR SR č. 596/2003 Z. z . ; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením
  4. vyjadruje sa k návrhu na zrušenie školy, jej spájania alebo združovania s inými školami
 3. Rada školy sa vyjadruje ku koncepčným zámerom rozvoja školy a ku skutočnostiam uvedeným v § 5 ods.7 Zákona NR SR č. 596/2003 Z. z . a to najmä:
  1. k návrhu na počty prijímaných žiakov
  2. kritériám prijímacieho konania
  3. k návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní
  4. k návrhu na úpravu v učebných plánoch, a ku skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladaných počtov žiakov v týchto predmetoch
  5. k informáciám o pedagogicko – organizačnom a materiálno - technickom zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu
  6. k správe o výchovno – vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach pre realizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti a vykonávanie mimoškolských aktivít podľa § 14 ods. 5 pism . e)
  7. k návrhu rozpočtu
  8. k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy
  9. ku koncepčnému zámeru rozvoja školy rozpracovanému najmenej na dva roky a k jeho každoročnému vyhodnoteniu
  10. k správe o výsledkoch hospodárenia školy.

ČLENOVIA RADY ŠKOLY:

1. Mgr. Peter MACÁK - zástupca pedagogických zamestnancov
 2. Mgr. Monika VARGOVÁ - zástupca pedagogických zamestnancov
 3. Mgr. Lucia ČUPKOVÁ  - zástupca nepedagogických zamestnancov
 4. František FAZEKAS - zástupca rodičov žiakov
 5. Mgr. Barbora ANDRÁŠIOVÁ - zástupca rodičov žiakov
 6. Simona JURÍKOVÁ - zástupca rodičov žiakov
 7. Attila CSATLÓS - zástupca žiakov
 8. Mgr. Lucia GURBÁĽOVÁ - poslankyňa  zastupiteľstva KSK
 9. JUDr. Ivana PUCHALLOVÁ, PhD. - delegovaný zástupca zriaďovateľa,
                                                                      odbor školstva KSK
 10. JUDr. Martin ULIČNÝ - delegovaný zástupca zriaďovateľa, odbor školstva KSK
11. Mgr
. Dana SIKOROVÁ - delegovaný zástupca zamestnávateľa

Prázdny

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  sykorova@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: