Prázdny

FAQ

Najčastejšie otázky
uchádzačov

1. Vo videu o vašej škole spomínate odbor Mechanik počítačových sietí, ale na stránke ho ako odbor neponúkate. Dá sa študovať na vašej škole?
Odbor Mechanik počítačových sietí nám už iba  dobiehajú vyššie ročníky. V duálnom systéme vzdelávania však máme odbor Mechanik elektrotechnik – slaboprúd, zameraný na IKT technológie.
2.  Je výška štipendia rovnaká celé štúdium?
Nie.  V 1.ročníku sa líši aj podľa odboru, od vyšších ročníkov je  výška závislá od priemeru žiaka, ktorý dosiahol v predchádzajúcom polroku.  V 1. ročníku  v odbore HUTNÍK OPERÁTOR je výška mesačného štipendia 70 € + v septembri jednorázový príspevok 100€, v ostatných odboroch je to mesačne 40€.
3. Odkedy žiaci praxujú vo firmách?
Odborný výcvik prebieha v 1. a 2. ročníku v dielňach praktického vyučovania a Centre odborného vzdelávania priamo na škole. Od 3.ročníka žiaci  vykonávajú prax u zamestnávateľa, s ktorým podpísali zmluvu o duálnom vzdelávaní.
4. Získavajú u vás žiaci po ukončení aj výučný list?
Áno, ukončením štúdia maturitnou skúškou žiak získava úplné stredné odborné vzdelanie – maturitné vysvedčenie + výučný list.
5. Má možnosť žiak  získať u vás zvárací preukaz?
Áno, strojárske a hutnícke odbory majú možnosť získať počas štúdia  zvárací preukaz podľa zamerania v našej zváračskej škole.
6. Má škola možnosť ubytovania na školskom internáte? Aké sú poplatky za ubytovanie?
Priamo v areáli školy sa nachádza školský internát.  Žiaci za ubytovanie na školskom internáte neplatia, platia  si iba stravu.
7. Z akých predmetov sa konajú prijímacie skúšky?
Na všetky študijné odbory sa prijímacie skúšky konajú zo slovenského jazyka a matematiky.

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100 sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261 sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111 vrátnica školy
     +421 55 72 60 258 sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225 sekretariát praktického vyučovania
     +421 55 72 60 235 bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO:  17050367
DIČ:   2020959314