Prázdny

FAQ

Najčastejšie otázky
uchádzačov

1. Vo videu o vašej škole sa spomína odbor Mechanik počítačových sietí, ale na stránke ho ako odbor neponúkate. Dá sa študovať na vašej škole?
Odbor Mechanik počítačových sietí  už naša škola neponúka. Máme však nový odbor Technické lýceum, a odbor Mechanik elektrotechnik – slaboprúd, oba zamerané na IKT technológie.
2.  Je výška štipendia rovnaká celé štúdium?
Nie.  V 1.ročníku sa líši aj podľa odboru, od vyšších ročníkov je  výška závislá od priemeru žiaka, ktorý dosiahol v predchádzajúcom polroku.  V 1. ročníku  v odbore HUTNÍK OPERÁTOR je výška mesačného štipendia 70 € + v septembri jednorázový príspevok 100€, v ostatných odboroch je to mesačne 40€.
3. Odkedy žiaci praxujú vo firmách?
Odborný výcvik prebieha v 1. a 2. ročníku v dielňach praktického vyučovania a Centre odborného vzdelávania priamo na škole. Od 3.ročníka žiaci  vykonávajú prax u zamestnávateľa, s ktorým podpísali zmluvu o duálnom vzdelávaní.
4. Získavajú u vás žiaci po ukončení aj výučný list?
Áno, ukončením štúdia maturitnou skúškou žiak získava úplné stredné odborné vzdelanie – maturitné vysvedčenie + výučný list.
5. Má možnosť žiak  získať u vás zvárací preukaz?
Áno, strojárske a hutnícke odbory majú možnosť získať počas štúdia  zvárací preukaz podľa zamerania v našej zváračskej škole.
6. Má škola možnosť ubytovania na školskom internáte? Aké sú poplatky za ubytovanie?
Priamo v areáli školy sa nachádza školský internát.  Žiaci za ubytovanie na školskom internáte neplatia, platia  si iba stravu.
7. Z akých predmetov sa konajú prijímacie skúšky?
Na všetky študijné odbory sa prijímacie skúšky konajú zo slovenského jazyka a matematiky.

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: