HUTNÍK OPERÁTOR

KÓD ODBORU: 2262 K
DUÁLNE VZDELÁVANIE - U.S.Steel Košice, s.r.o.

 

Hutník operátor od 1.9.2020 patrí medzi študijné odbory s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce. Žiaci môžu podľa dosiahnutých študijných výsledkov dostať štipendium až 620EUR za školský rok.

(Podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, stavovskými organizáciami, profesijnými organizáciami a odborovými organizáciami určilo zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce.)

Študijný odbor 2262 K hutník operátor je štvorročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou a získaním výučného listu.

Študijný odbor je koncipovaný tak, aby absolventi získali odborné vedomosti a praktické zručnosti, ktoré im umožnia vykonávať činnosti v celom priereze hutníckej výroby železných i neželezných kovov ako aj ich následného spracovania technológiou odlievania a tvárnenia s ohľadom na ekonomiku a ekológiu výroby.

Absolvent študijného odboru hutník operátor  sa stáva kvalifikovaným odborným technickým pracovníkom v metalurgii. Ovláda vnútornú štruktúru a stavbu  neželezných i železných kovov a ich zliatin, vie navrhnúť zloženia vsádzky a kontrolovať  proces automatizovanej výroby  z riadiaceho centra; pozná technológiu odlievania kovov a zliatin, jednotlivé druhy odlievania, zariadenia na odlievanie, vie ich obsluhovať a vykonať finálnu výrobu odliatkov. Ovláda  aj jednotlivé technológie tvárnenia kovov a tepelného spracovania a pozná výrobné zariadenia pre tieto technológie.

 Absolventi študijného odboru hutník operátor sú po absolvovaní nástupnej praxe pripravení pracovať na pracoviskách firiem, kde sa môžu uplatniť vo výrobných oblastiach, ako je:  

  • riadiaca a kontrolná činnosť v hutníckej výrobe,
  • obsluha agregátov používaných v hutníckych procesoch,
  • údržba agregátov, strojných zariadení a mechanizačných prostriedkov v technológii hutníckych procesov,
  • výroba neželezných a železných kovov a ich zliatin,
  • tepelné spracovanie kovov,
  • tvárnenie kovov.

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: