HUTNÍK OPERÁTOR

KÓD ODBORU: 2262 K

DUÁLNE VZDELÁVANIE - U.S.Steel Košice, s.r.o.

Školský vzdelávací program odboru hutník operátor

 • 4-ročný študijný odbor výlučne pre chlapcov
 • výučný list a maturitné vysvedčenie
 • možnosť získať zvárací preukaz ZE1

Absolvent získa štúdiom odborné vedomosti a praktické zručnosti, ktoré mu umožnia vykonávať činnosti v celom priereze hutníckej výroby železných i neželezných kovov ako aj ich následného spracovania technológiou odlievania a tvárnenia.

Je schopný samostatne obsluhovať agregáty používané v hutníckych procesoch,  riadiť technologické procesy a  zabezpečovať na výrobných zariadeniach produkciu prvotných polotovarov.

Znalosť vnútornej štruktúry a stavby  neželezných i železných kovov a ich zliatin mu umožní pracovať  v oblasti ich výroby, vie navrhnúť  zloženia vsádzky a kontrolovať  proces automatizovanej výroby  z riadiaceho centra.

Pozná technológiu výroby odlievaním, jednotlivé druhy odlievania, zariadenia na odlievanie vie ich obsluhovať a vykonať finálnu výrobu odliatkov.

Absolvent ovláda  aj jednotlivé technológie tvárnenia kovov a tepelného spracovania, pozná výrobné zariadenia pre tieto technológie čo mu umožní uplatniť sa aj na pracovných pozíciách  pri spracovaní kovov tvárnením.

Teoretické vedomosti z oblasti stavby a vnútornej štruktúry kovov, jednotlivých hutníckych technológií  a procesov výroby ho predurčujú aj na výkon riadiacich funkcií v hutníckych prevádzkach.

MOŽNOSTI UPLATNENIA V PRAXI A POVOLANÍ:

Absolventi sa po úspešnom ukončení štúdia môžu zamestnať v hutníckej výrobe pri riadiacej, kontrolnej a  obslužnej činnosti, pri údržbárskych  a zváracích prácach, pri oprave strojných zariadení.

Pri riadení a obsluhe zariadení metalurgických prevádzok ako hutník - oceliar, hutník - vysoko peciar, majster, chemik a v niektorých ďalších hutníckych profesiách a pri odbere a vyhodnocovaní vzoriek tavieb.

VÝHODY:

 • Prevádzkové praxe priamo v prevádzkach našej spoločnosti.
 • Podnikové štipendium až do výšky 70 € mesačne.
 • Odmeny za produktívnu prácu počas odbornej praxe.
 • Hmotné zabezpečenie vo forme príspevku na stravu.
 • Možnosť začlenenia sa do pracovných tímov už počas štúdia na škole.
 • Príležitosť privyrobiť si počas letných platených brigád.
 • Príspevok na ubytovanie v školskom internáte
 • Budúca pracovná ponuka

ODBORNÝ VÝCVIK

 • v 1. a 2. ročníku v dielňach SOŠ priemyselných technológií Košice-Šaca
 • v 3 a 4. ročníku  v prevádzkach v hutníckych závodoch U.S Steel Košice

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100 sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261 sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111 vrátnica školy
     +421 55 72 60 258 sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225 sekretariát praktického vyučovania
     +421 55 72 60 235 bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO:  17050367
DIČ:   2020959314