MECHANIK STROJOV A ZARIADENÍ

KÓD ODBORU: 2413 K

DUÁLNE VZDELÁVANIE - U.S.Steel Košice, s.r.o., Slovenské magnezitové závody,a.s. - Jelšava (divízia Bočiar)

Prázdny
Prázdny

Študijný odbor 2413 K mechanik strojov a zariadení je štvorročný študijný odbor pre chlapcov aj dievčatá ukončený maturitnou skúškou a získaním výučného listu.

Študijný odbor je koncipovaný tak, aby absolventi boli profesijne dobre pripravení obsluhovať, opravovať, riadiť a organizovať výrobu na rôznych aj zložitých technických zariadeniach a so základnými predpokladmi pre ďalší odborný rast vo zvolenom odbore.

Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný  odborný technický pracovník, ktorý je schopný samostatne vykonávať činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov v strojárskych prevádzkach. Je schopný samostatne spracovávať technické podklady (technické výkresy, technologické postupy, projekty, normy atď.) orientované na strojársku výrobu, aj s pomocou CAD/CAM systémov. Je schopný pracovať v tíme, aktívne sa podieľať na organizácii a riadení pracoviska. Vie riadiť činnosť malej skupiny pracovníkov, zabezpečovať údržbu a prevádzku strojov a zariadení. Má vedomosti a zručnosti z oblasti noriem spotreby práce, tvorby zborníkov a normatívov, riadení plynulého toku výroby.

Je schopný zabezpečiť technickú spôsobilosť strojov a strojného zariadenia, opravovať a obsluhovať konvenčné stroje a zariadenia, pozná technológiu opráv, pozná a dokáže pružne reagovať na meniace sa podmienky. Ovláda dôležité manuálne zručnosti. Absolvuje kurz zvárania elektrickým oblúkom a  rezania kyslíkom.

Absolvent je schopný samostatne pracovať na klasických strojoch a zariadeniach a programovaných strojoch a zariadeniach, samostatne zvládnuť diagnostikovanie, montáž, demontáž, meranie a kontrolu a odstraňovanie porúch klasických a programovaných strojov a zariadení pri dodržaní bezpečnostných predpisov, ISO noriem a zásad starostlivosti o životné prostredie. Vykonáva všetky bežné prevádzkové práce na základe použitia technickej dokumentácie, ale aj samostatného vytvorenia technickej a technologickej dokumentácie pri racionálnom využívaní materiálov a energii.

Absolvent má vedomosti zo základov kontroly a merania, technickej mechaniky, aplikovanej informatiky a vedomosti ekonomického charakteru. Rozsah získaných vedomostí a praktických zručností umožňuje absolventom ďalej sa vzdelávať. Jeho príprava je zameraná aj na prípadné vysokoškolské štúdium. Absolvent má získať vedomosti a zručnosti umožňujúce uplatnenie na pracovnom trhu v SR, ale aj v rámci EÚ.

Absolvent študijného odboru  mechanik strojov a zariadení je kvalifikovaný  odborný technický pracovník, ktorý je schopný samostatne vykonávať činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov v strojárskych prevádzkach ako:

  • strojársky technik,
  • dispečer,
  • kontrolór kvality,
  • majster,
  • operátor údržby
  • normovač,
  • projektant,
  • technický manažér prevádzky,
  • špecialista pri vykonávaní komplexných remeselných prác
  • súkromný podnikateľ.

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  sykorova@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: