Školský internát

OZNAMY ŠI

Stravovanie na školskom internáte: STRAVOVANIE

Sme školský internát SOŠ (ďalej iba internát) pre žiakov Strednej odbornej školy priemyselných technológií v Košiciach–Šaci.
Internát poskytuje výchovu a vzdelanie, ubytovanie a stravovanie pre 82 žiakov SOŠ. Ubytovacia kapacita je 82 miest.
Celkove v internáte sú 3 výchovné skupiny. Priemerný počet žiakov vo výchovných skupinách je 27. Internát je umiestnený v samostatnej budove v areáli školy SOŠ  PT Košice–Šaca.
 V budove internátu máme 36 izieb, 2 klubovne, 2 športové miestnosti a 2 kuchynky.
Internát využíva aj školskú posilňovňu, telocvičňu, plaváreň, kabinet OBP, športový areál a školskú jedáleň.

Pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti máme počítače s možnosťou pripojenia na internet, študovne, telovýchovné náradie a náčinie a rôznorodý materiál na tvorivú výchovno-vzdelávaciu činnosť. 
Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v internáte je určená všeobecným záväzným nariadením zriaďovateľa internátu.
Konkrétna výška je uvedená v rozhodnutí riaditeľa školy pre príslušný školský rok.

Charakteristika žiakov

V internáte sú ubytovaní žiaci SOŠ PT Košice – Šaca. Žiaci pochádzajú hlavne z okresov východného Slovenska. Prijímanie žiakov do internátu na nasledujúci školský rok realizujeme v období po prijímacích skúškach a podľa voľných miest aj v priebehu nasledujúceho školského roka. Hlavným kritériom pri prijímaní žiakov je ubytovacia kapacita internátu a vzdialenosť ubytovaného od miesta bydliska.

Vychovávatelia

Ing. Henrieta MIHALIKOVÁ- vedúca ŠI   055/7260 217
Hildegarda SABOLČÁKOVÁ

Ivana PILECKÁ
 

Denný režim

06.20 h budíček
06.20 – 07.30 h ranná hygiena, upratovanie - úprava izieb
06.30 – 07.30 h raňajky
07.30 – 07.40 h   odchod žiakov na vyučovanie
07.10 – 14.55 h teoretické a praktické vyučovanie
11.50 – 14.30 h obed
13.00 – 15.00 h príchod žiakov z vyučovania a praxe na ŠI, vychádzky
15.00 – 17.30 h výchovno-vzdelávacia činnosť, vychádzky
17.30 – 18.00 h  večera
18.00 -  18.30 h osobné voľno, relax
18.30 – 20.00 h príprava na vyučovanie - organizovaná
20.00 – 21.30 h záujmová činnosť, osobné voľno na internáte
21.30 – 22.00 h osobná hygiena, príprava na večierku
22.00 – 06.00 h nočný pokoj
Prázdny

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: