Školský psychológ

Školský psychológ:   Mgr. Lucia Šimková

  • poradenské konzultácie pri problémoch v učení ( ťažkosti v učení, zlý prospech, problémy v koncentrácii, špecifické poruchy učenia a pod. )
  • psychologické poradenstvo pri riešení problémov osobnostného, sociálneho a emocionálneho života ( problémy v prežívaní, vo vzťahoch s rodičmi, spolužiakmi, problémy v partnerských vzťahoch a pod. )
  • poradenské konzultácie v otázkach sebavýchovy, sebapoznávania, osobnostného rastu a sebazdokonaľovania
  • profesijné poradenstvo- voľba ďalšieho štúdia
  • poradenstvo pri riešení rizikového správania
  • psychologickú podporu pri zvládaní a riešení životných ťažkostí, študijných a životných kríz, nadmernej záťaže a stresu a i.

Konzultačné hodiny, ktoré môžete využívať ( aj Vaši rodičia ) sú každý pondelok, utorok a štvrtok od 8,00 do 14,00 hod. v kabinete č. 325.