AMAVET klub 960

Od 1. januára 2015 na našej škole začal fungovať AMAVET klub č.960.

Amavet je dobrovoľné občianske združenie nezávislé od politických strán. Jeho plný názov je Asociácia pre mládež , vedu a techniku. Amavet pôsobí na území Slovenskej republiky. Bol založený v roku 1990. Participuje na medzinárodnom hnutí pre voľný čas, vedu a techniku Milset v Paríži. Základným článkom združenia je záujmový klub Amavet-u , ktorý sa môže členiť na záujmové krúžky. Cieľmi združenia je rozvoj osobnosti detí a mládeže prostredníctvom neformálneho vzdelávania, vytváranie optimálnych podmienok a možností pre ich rast a sebarealizáciu, vytváranie podmienok na systematickú a pravidelnú výchovnú prácu s deťmi a mládežou orientovanú predovšetkým na účelné využívanie voľného času detí, neformálne vzdelávanie detí a mládeže., organizuje exkurzie, výmenné pobyty, workshopy, školenia a semináre, organizuje súťaže v rôznych oblastiach voľnočasových aktivít.

Amavet klub č. 960 spolupracuje s SOŠ Košice - Šaca, je to nový klub a teda aj aktivity klubu sa rozbiehajú pomaly, ale veríme, že ich bude stále viac. Činnosť klubu je orientovaná na umeleckú, športovú a vedeckú oblasť. Podporuje rozvoj kognitívnych činiteľov myslenia, rozširuje vedomostné obzory u študentov.

Štatutárnym zástupcom Amavet klubu č.960 je Mgr. Eva Kovalčíková, vedúci krúžkov a dobrovoľníci pre prácu s mládežou sú odborní pedagogickí zamestnanci.

Z aktivít nášho klubu:

  • Tvorba videoprojektu
  • Tvorba výukového panelu - pre mechanika počítačových sietí
  • Exkurzia do Steel PARKU, VTC a STM Košice
  • Exkurzia Trenčín
  • Exkurzia Žilina
  • Exkurzia Banská Bystrica
  • účasť na krajských prehliadkách

V roku 2018 sa projekt Triediaca linka riadená Arduinom zúčastnila Krajskej prehliadky Košického kraja, odkiaľ postúpila na celoslovenský Festival vedy a techniky. Juraj Šarišský a Roland Szlafkai úspešne reprezentovali školu i klub.    (Foto)