ETIKETA - zábavno-edukačný kvíz


Spoločenská obratnosť je veľmi dôležitá a dotvára náš obraz. Spoločenská etiketa je súhrn pravidiel spoločenského správania. Určuje naše správanie v konkrétnych situáciách, vedie k ohľaduplnosti, empatii, k úcte k človeku a tak napĺňa poslanie etiky, morálky v danej spoločnosti. Najdôležitejšie je rešpektovať ľudí vo svojom okolí. Ak sa to naučíme, výrazne nám to vylepší naše osobné i pracovné vzťahy. Žiaci ubytovaní v školskom internáte sa raz za mesiac stretávali na besedách, kde v rámci spoločenskej etikety venovali pozornosť témam:

  1. Spoločenská etiketa v reštaurácii, v kaviarni, fajčiarska a nápojov

                  Beseda / Diskusia bola spojená s praktickými ukážkami.

2.   Starostlivosť o zdravie (stravu) a telesnú kultúru (pohyb).

3.   Kultúra vyjadrovania a vystupovania. Vulgarizmy.

Žiaci venovali pozornosť pravidlám slušného a vhodného správania, správnym pozdravom, spôsobom komunikácie – verbálnej (tóny hlasu) a neverbálnej (mimika, gestá...).

4.   Hygienické návyky.

Beseda, ktorá plynule prešla do diskusie v rámci tém : dodržiavanie hygienických zásad pri  kýchaní, kašľaní..., hygiena a starostlivosť o svoj vzhľad a prostredie v ktorom žijeme, osobná hygiena a dezodoranty, zvýšená pozornosť pri hygiene fajčiarov...

5.   Vzťahy a väzby v rodine a ich význam pre rozvoj osobnosti.

6.   Spoločenské udalostiDress coode, hygiena, kultúra zovňajšku, prejavu, vyjadrovania, vystupovania.

Na záver sme pripravili zábavno – edukačný kvíz. Kvíz (anonymný) sa uskutočnil 18.04.2024 a zúčastnilo sa ho 24 žiakov z nášho školského internátu (1.ročník – 12 žiakov, 2.ročník – 4 žiaci, 3.ročník – 8 žiakov). Pred kvízom sme si prečítali 11 základných pravidiel spoločenského správania. Otázky a odpovede a), b), c) boli formulované tak, aby ľahko odpovedali  aj žiaci, ktorí sa nezúčastňovali na pravidelných besedách. Spätná väzba od žiakov bola pozitívna. Dobre sa zabavili a niečo aj naučili. Po ukončení kvízu veľkým pozitívom bol záujem žiakov o overenie správnosti ich odpovedí.

Školský rok 2023/2024

Školský rok 2022/2023

Úspechy žiakov

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: