MECHANIK
MECHATRONIK

KÓD ODBORU: 2679 K
DUÁLNE VZDELÁVANIE - U.S.Steel Košice, s.r.o., Rosenberg-Slovakia, s.r.o.

Školský vzdelávací program odboru mechanik mechatronik
Školský vzdelávací program odboru mechanik mechatronik - duál

  • 4-ročný študijný odbor pre chlapcov a dievčatá
  • výučný list a maturitné vysvedčenie
  • možnosť získať Osvedčenie o spôsobilosti v elektrotechnike vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. a certifikát CISCO

Mechanik mechatronik je viacodborový kvalifikovaný pracovník, ktorý je pripravovaný zabezpečovať prevádzkovanie, kontrolu, diagnostikovanie, odstraňovanie porúch nielen mechanických systémov, ale i celého komplexu technických súvislostí automatizovaných výrobných systémov. Príprava pozostáva z vybraných odborností mechaniky, elektroniky a automatizačnej techniky.

Žiak v škole získa :

  • vedomosti v oblasti elektrotechniky, elektroniky, výpočtovej techniky, strojárstva, mechaniky, mechatroniky, riadiacej techniky, robotiky, programovania a práce na číslicovo riadených výrobných strojoch

  • matematické, prírodovedné a technické poznatky, praktické zručnosti na požadovanej odbornej úrovni

  • orientáciu v normách a v technickej dokumentácii číslicovo riadených strojov, zariadení a komplexov, automatizovaných systémov

  • zručnosti pri nastavovaní, oprave a údržbe CNC (počítačovo, numericky riadené) výrobných strojov PRaM a liniek

Praktické činnosti v rámci teoretického vyučovania  cvičia žiaci na zariadeniach FESTO, programovateľných CNC strojoch, v elektrotechnických laboratóriách na kvalitných meracích a testovacích meracích prístrojoch.

Žiak získa odborné zručnosti, ktoré mu umožňujú vykonávať základné pracovné operácie pri kontrole, nastavovaní a opravách na elektrických rozvodoch, pohonoch, elektro-pneumatických a hydraulických pohonoch, riadiacej elektronike a regulačnej technike automatizovaných strojov.

Uplatnenie po skončení školy:

Absolvent tohto študijného odboru nájde široké uplatnenie v strojárskych a elektrotechnických odboroch, predovšetkým však v mechatronických strojových systémoch.

Absolvent sa uplatní:

 - pri vývoji a výrobe strojov, zariadení a strojných celkov
- pri údržbe, diagnostikovaní a opravách  v strojárskych odboroch
- vo výrobe a vývoji elektrotechnických zariadení
- pri údržbe, diagnostikovaní a opravách v elektrotechnických odboroch
- pri údržbe, diagnostikovaní a opravách mechatronických  strojových systémov

MOŽNOSTI UPLATNENIA V PRAXI:

Absolvent dokáže aplikovať poznatky strojárske, elektrotechnické a elektronické do technickej praxe, dokáže pracovať na najmodernejších výrobných technológiách.

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100 sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261 sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111 vrátnica školy
     +421 55 72 60 258 sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225 sekretariát praktického vyučovania
     +421 55 72 60 235 bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO:  17050367
DIČ:   2020959314