MECHANIK  MECHATRONIK

KÓD ODBORU: 2679 K

DUÁLNE VZDELÁVANIE - U.S.Steel Košice, s.r.o., Rosenberg-Slovakia, s.r.o.

Školský vzdelávací program odboru mechanik mechatronik
Školský vzdelávací program odboru mechanik mechatronik - duál

 • 4-ročný študijný odbor pre chlapcov a dievčatá
 • výučný list a maturitné vysvedčenie
 • možnosť získať Osvedčenie o spôsobilosti v elektrotechnike vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.

Mechanik mechatronik je viacodborový kvalifikovaný pracovník, ktorý je pripravovaný zabezpečovať prevádzkovanie, kontrolu, diagnostikovanie, odstraňovanie porúch nielen mechanických systémov, ale i celého komplexu technických súvislostí automatizovaných výrobných systémov. Príprava pozostáva z vybraných odborností mechaniky, elektroniky a automatizačnej techniky.

Mechatronika je spoluprácou toho najlepšieho zo strojárstva, z elektrotechniky, elektroniky, informatiky, riadiacich systémov a celého radu ďalších systémov, ako je priemyselná elektronika, automatizačná technika či senzorika.

Absolvent tohto študijného odboru  je kvalifikovaný pracovník  schopný  vykonávať základné pracovné operácie pri kontrole, diagnostikovaní, nastavovaní a opravách na elektrických rozvodoch, elektrických pohonoch, elektropneumatických a hydraulických  pohonoch, riadiacej elektronike, regulačnej technike a najmä automatizovaných výrobných systémov (konštruovanie a dizajn pomocou počítačov), ako i počítačmi riadených moderných technológií.

Rozsah teoretickej a odbornej prípravy vytvára predpoklady na odstraňovanie väčšiny vzniknutých porúch. Pri zložitejších poruchách odborná pripravenosť absolventa  umožňuje efektívnu odbornú komunikáciu a spoluprácu so špecialistami z odborov mechaniky, elektrotechniky, elektroniky, mechatroniky a automatizačnej techniky.

Absolvent:

 • je schopný rozlišovať a používať elektrotechnické materiály,
 • dokáže posudzovať  ich vlastnosti z hľadiska ďalšieho  využitia v elektrotechnike,
 • ovláda spôsoby  zobrazovania základných strojových súčiastok a ich sústav, ako aj spôsoby zobrazovania elektrických schém týchto zariadení.
 • pozná riešenia elektrotechnických a elektronických obvodov, funkcie, výrobu aprevádzku elektrických strojov, zariadení a systémov,
 • má základné poznatky z oblasti výpočtovej techniky a jej využitia v oblasti elektrotechniky,
 • ovláda  základné pojmy a princípy automatizačnej techniky a vie rozpoznať funkciu základných súčastí PC,
 • ovláda základné práce s operačnými systémami a základy technickej mechaniky a mechatroniky,
 • dokáže zapájať jednoduché aj zložitejšie hydraulické  pneumatické obvody,
 • dokáže programovať v riadiacich systéméch OPRATE, HEIDENHAIN, SINUMERIC 840d, ISO programovaní,
 • vie  využívať aplikačné programy na spracovanie textu, databáz, grafiky a technickej dokumentácie v elektrotechnike.

Absolvent sa uplatní:

 • pri vývoji a výrobe strojov, zariadení a strojných celkov
 • pri údržbe, diagnostikovaní a opravách  v strojárskych odboroch
 • vo výrobe a vývoji elektrotechnických zariadení
 • pri údržbe, diagnostikovaní a opravách v elektrotechnických odboroch
 • pri údržbe, diagnostikovaní a opravách mechatronických  strojových systémov
 • pri konštrukcii a obsluhe automatizovaných výrobných systémov riadenia pomocou počítačov

Žiak získa odborné zručnosti, ktoré mu umožňujú vykonávať základné pracovné operácie pri kontrole, nastavovaní a opravách na elektrických rozvodoch, pohonoch, elektro-pneumatických a hydraulických pohonoch, riadiacej elektronike a regulačnej technike automatizovaných strojov.

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100 sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261 sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111 vrátnica školy
     +421 55 72 60 258 sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225 sekretariát praktického vyučovania
     +421 55 72 60 235 bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO:  17050367
DIČ:   2020959314