Prázdny

 

Škola má veľmi dobré podmienky na prípravu odborníkov v študijných odboroch hutníckeho, strojárskeho a elektrotechnického zamerania, čo potvrdzuje aj skutočnosť, že prešla výberom a stala sa centrom odborného vzdelávania pre strojárenský a hutnícky priemysel.

Ciele Centra odborného vzdelávania:

 • zabezpečovanie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu, predovšetkým praktického vyučovania zameraného na kvalitného absolventa s modernými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami
 • skvalitnenie odbornej prípravy pedagogických zamestnancov stredných škôl v spolupráci so zamestnávateľmi
 • identifikovanie nových zručností a  technológií  používaných v hutníctve a strojárskej výrobe, a to  v spolupráci so zamestnávateľmi


Hlavnými úlohami centra odborného vzdelávania pre hutníctvo a strojársku výrobu sú:

 • organizovanie odborného vzdelávania žiakov školy a satelitných stredných odborných škôl v strojárskych a príbuzných učebných a študijných odboroch 
 • rekvalifikácie dospelých
 • organizácia súťaží praktických zručností žiakov a dospelých v nových technológiách

 

  Ponuka vzdelávacích aktivít pre školský rok 2023/2024 

KONTAKT:    Ing. Peter Vida   
                       vida@sossaca.sk
                       055 7260 102

Pracoviská Centra odborného vzdelávania:

Tréningové centrum pre montáž a demontáž
Úlohou tréningového centra pre montáž a demontáž je naučiť študentov našej školy a iných škôl vykonávať montáž a demontáž základných strojných zariadení. Centrum pre montáž a demontáž sa využíva aj pre rekvalifikačné kurzy. Nácvik a rozvoj praktických zručností sa uskutočňuje na reálnych strojných zariadeniach, ktoré našej škole poskytla spoločnosť U. S. Steel Košice.

Diagnostické centrum
Pracovisko Diagnostické centrum bolo vybudované s cieľom rozšíriť možnosti centra odborného vzdelávania na základe požiadaviek kladených spoločnosťou U.S.Steel Košice, s.r.o., pre pôsobenie v pracovných pozíciách OPTECH v oblasti údržbárskej a inšpekčno - diagnostickej.

Kabinet OBP pre výučbu problematiky bezpečnosti práce

Odborná učebňa pre montáž a demontáž 
Je súčasťou pracoviska pre vyučovanie technológie montáže.

Odborná učebňa v hale D 
Upravená pre využívanie digitálnej techniky v pedagogickom procese.

Odborné učebne pre výučbu strojného obrábania, učebňa merania, učebňa metalografie
Na teoretickom vyučovaní sa využívajú odborné učebne mechatroniky, odborná učebňa pre hutníctvo, odborná učebňa pre elektrotechniku s didaktickou technikou LUKAS NÜLLE z Nemecka a štyri nové učebne s interaktívnymi tabuľami.

Pracovisko pre CNC techniku
Vybavené strojmi SUI 63 NC s riadiacim systémom Fanuk, Obrábacie centrum V 100 s riadiacim systémom Heidenhain pre frézovanie a univerzálne obrábacie centrum EMCO TRUN concept 250 s riadiacim systémom Sinumerik. Technické vybavenie pracoviska umožňuje dokonale prebrať problematiku programovania a nácvik základných zručností pre obsluhu CNC strojov.

Pracovisko pre zváranie
Je rozdelené na pracoviská: pracovisko zvárania obalenou elektródou, zváranie v ochrannej atmosfére a pracovisko pre výučbu spájania kovov a rezania kyslíkom.

Možnosť absolvovania kurzov:

 • ZK 135-1 zváranie elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére C 18
 • zváranie plameňom, spájkovanie materiálov
 • ZP 311 – 2  rezanie a drážkovanie kyslíkom

Žiaci

 • duálne vzdelávanie – spolupráca so zamestnávateľmi
 • školský vzdelávací program podľa požiadaviek trhu práce
 • odborná prax a odborný výcvik u zamestnávateľov
 • ukončovanie štúdia v spolupráci so zamestnávateľmi
 • pracovné miesto u zamestnávateľa pre ktorého sa pripravoval

Personál

 • organizačná štruktúra školy orientovaná na trh práce
 • pedagogický zamestnanci všeobecnovzdelávacích predmetov s aplikáciou na zameranie centra odborného vzdelávania
 • učitelia odborných predmetov a majstri odborného výcviku vyškolení praxou spolupracujúci so zamestnávateľmi
 • celoživotné vzdelávanie pedagogických pracovníkov

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  sykorova@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: