Mechanik počítačových sietí

 

 

 

 

4-ročný študijný odbor pre chlapcov a dievčatá
Absolventi získajú výučný list a maturitné vysvedčenie,ktoré im umožní uplatniť sa v praxi, alebo pokračovať v štúdiu na VŠ.

OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU:

V študijnom odbore je príprava zameraná na získanie vedomostí a zručností z oblasti spôsobu používania, spracovania a prenosu informácií, informačných technológií, technického a programového vybavenia počítača a počítačových sietí.

Absolvent tohto odboru získané poznatky vie využívať nielen na obsluhu zariadení pre spracovanie informácií, návrhu a realizácii komunikačných systémov, ale aj diagnostikovanie a odstraňovanie chýb a porúch na týchto zariadeniach.

MOŽNOSTI UPLATNENIA V PRAXI:

Absolventi sa po úspešnom ukončení štúdia môžu zamestnať ako technickí pracovníci v oblasti diagnostiky a servisnej techniky, ako aj v oblasti sieťových technológií a počítačových systémov.

Prázdny