Sme Stredná odborná škola - bývalé Stredné odborné učilište hutnícke v Košiciach - Šaci. Patríme medzi školy, kde príprava na povolanie má dlhoročnú, pomaly 60-ročnú tradíciu a kvalitu potvrdenú uplatnením našich absolventov na všetkých úrovniach riadenia rôznych firiem na Slovensku.

Svoju históriu sme začali písať v školskom roku 1964/1965 ako Odborné učilište hutnícke v Šaci. V tomto období bolo učilište vybudované s cieľom pripravovať budúcich zamestnancov pre VSŽ Košice.

Pri budovaní učilišťa boli uplatnené dlhoročné skúsenosti z prípravy odborníkov v ďalších podnikoch federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, a tak učilište patrilo od začiatku k najmodernejším školám v bývalom Česko-slovensku. A v tomto trende škola pokračuje až dodnes. Po prevzatí podniku VSŽ Košice spoločnosťou U.S. Steel Košice, s.r.o., pokračuje veľmi dobrá spolupráca medzi školou a firmou.

Škola má veľmi dobré podmienky na prípravu odborníkov v študijných odboroch hutníckeho, strojárskeho a elektrotechnického zamerania, čo potvrdzuje aj skutočnosť, že škola prešla výberom a stala centrom odborného vzdelávania pre strojárenský a hutnícky priemysel. Naša škola sa stala dielňou múdrosti a zručnosti. Žiaci z našej školy odchádzali a odchádzajú do života všestranne pripravení. Dáva priestor na sebarealizáciu a učí zodpovednosti za svoje konanie.

Máme svoju víziu do budúcnosti. Naším cieľom je vytváranie efektívneho, produktívneho a moderného priestoru na učenie sa, vytváranie podmienok na tvorivé vyučovanie s aktívnym zapojením žiakov, formovanie ich pozitívneho a správne orientovaného hodnotového systému potrebného na plnohodnotný život.
Tomu sme prispôsobili aj školský vzdelávací program pre jednotlivé odbory a zamerania.

Od školského roku 2020/2021 sme Stredná odborná škola priemyselných technológií v Košiciach-Šaci

Dlhý čas mala naša škola meno Stredné odborné učilište J.A. Gagarina. Naši bývalí absolventi sa na to určite pamätajú.

V tomto roku, presne 12.apríla sme si pripomenuli 60.výročie letu  prvého človeka do vermíru. Ním bol práve Jurij Alexeevič Gagarin. 12. apríla 1961 na kozmickej lodi Vostok 1 obletel Zem ako prvý človek pri priemernej rýchlosti okolo 28-tisíc kilometrov za hodinu.

Monument, venovaný práve Gagarinovi, stojí pred našou školou od roku 1983. Jeho autorom je Juraj Bartusz. Tento sochár, podobne ako mnohí, bol vtedy nadšený dobývaním kozmu, a túto tému aj rád stvárňoval, lebo kedysi  ideológovia do kozmonautiky veľa nemohli hovoriť.

V našom školskom vestibule sme pánovi Gagarinovi venovali čestné miesto. 

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  sykorova@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: