Prečo práve

SOŠ priemyselných technológií, KOŠICE

Prečo študovať u nás ?

  Kvalitné vzdelávanie s použitím moderných metód a v moderných učebniach 

  Praktickú prípravu v spolupráci s partnermi, hlavne U.S. Steel Košice v modernom COV a u zamestnávateľa

  Štipendium 400€ resp.až 800€ na rok

  Mesačné podnikové štipendium pre žiakov podľa prospechu až do výšky 70 € (v závislosti od študijného odboru)

  Stravovanie vo vlastnej školskej jedálni

  Pre ubytovaných na internáte:
                  plná penzia za 30 € mesačne
                  iba obedy za 10 € mesačne

  Poznávacie zájazdy, výlety, súťaže

Možnosť získať pracovnú ponuku od U. S. Steel Košice ešte počas štúdia.
 

Ponúkame zdarma

  Osobné ochranné pracovné pomôcky, pracovný odev

  Ubytovanie vo vlastnom školskom internáte

  Mesačná finančná odmena pre žiakov podľa prospechu

  Kariérne poradenstvo

  Medzinárodné certifikáty

  Mimoškolské aktivity
(plaváreň, telocvičňa, posilňovňa, záujmové krúžky, súťaže, atď.)

  Zváracie kurzy vo vlastnej zváracej škole

  Študenti strojárskych a hutníckych odborov majú možnosť získať zvárací  preukaz 

  Študenti elektro odborov môžu získať Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa § 21

  Absolventi 3-ročných učebných odborov si môžu doplniť vzdelávanie v nadstavbovom štúdiu

  

  Každý utorok od 8:00 hod.  sa môžeš na vlastné oči presvedčiť, že SOŠ PT Košice je naozaj výnimočná. 
A ak ti utorok nevyhovuje, napíš nám správu a dohodneme iný termín.  Kľudne zober kamarátov alebo rodičov.

  

4-ROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY

 

ÚPLNÉ STREDNÉ ODBORNÉ VZDELANIE  - ukončené maturitnou skúškou

Žiak získava okrem maturitného vysvedčenia aj výučný list v danom odbore a taktiež pracovnú ponuku od zamestnávateľa. 
Samozrejmá je možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole alebo pomaturitnom štúdiu. 

HUTNÍCTVO A STROJÁRSTVO

2262 K – hutník operátor – duálne vzdelávanie
Uplatnenie pri obsluhe kľúčových agregátov a priemyselných liniek pre výrobu za tepla a za studena valcovaných metalických produktov  od prvovýroby až po finálnu výrobu.

2413 K – mechanik strojov a zariadení - duálne vzdelávanie 
Uplatnenie pri diagnostike a odstraňovaní porúch klasických i programovateľných strojov a zariadení, v oblasti technologickej prípravy, a pod.

2426 K - programátor obrábacích  a zvar. strojov a zariadení - duálne vzdelávanie
Uplatnenie pri obsluhe rôznych obrábacích strojov pre sústruženie, frézovanie, brúsenie a vŕtanie; pri programovaní a obsluhe číslicovo riadených obrábacích strojov, zváraní, programovaní a práci na zariadeniach pre zváranie, v technickej a technologickej príprave a riadení výrobného procesu.

2411 K  - mechanik nastavovač

Absolvent je schopný pracovať na konvenčných strojoch, pozná základné princípy nekonvenčných technológií a dokáže pružne reagovať na meniace sa podmienky vo výrobe. Je pripravený zostavovať riadiace programy CNC strojov.

Možnosť získať zvárací preukaz ZM1 / ZE1 (Zváračská škola SOŠ Košice - Šaca)

 

ELEKTROTECHNIKA

2697 K – mechanik elektrotechnik - duálne vzdelávanie 
Uplatnenie ako špecialista pri revíziách, kontrole a diagnostike zariadení vo výrobe, údržbe, testovaní elektrických zariadení a výpočtovej a inej elektronickej techniky.

2679 K – mechanik mechatronik - duálne vzdelávanie
Špecialista v mechatronike, všeobecne uplatniteľný pri zabezpečovaní prevádzkovania, kontroly, diagnostikovania, odstráňovania porúch nie len mechanických systémov, ale aj celého komplexu technických súvislostí automatizovaných výrobných systémov. Príprava pozostáva z vybraných odborností mechaniky, elektroniky a automatizačnej techniky.

Možnosť získať Osvedčenie o spôsobilosti v elektrotechnike, §21 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009  Z.z.

3-ROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY


STREDNÉ ODBORNÉ VZDELANIE 

 

2466 H 02 – mechanik opravár strojov a zariadení

Uplatnenie pri revíziách, oprave, údržbe a diagnostike vo všetkých výrobných odvetviach hospodárstva.

2683 H 11 – elektromechanik – silnoprúdová technika

Uplatnenie pri kontrole, údržbe, zoraďovaní, testovaní a revíziách elektrických strojov, prístrojov, energetických rozvod. sústav a zariadení vrátane riadiacich systémov.

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100 sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261 sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111 vrátnica školy
     +421 55 72 60 258 sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225 sekretariát praktického vyučovania
     +421 55 72 60 235 bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO:  17050367
DIČ:   2020959314