Výchovný poradca

Mgr. Gabriela Špaková

  spakovag@centrum.sk
   055/ 726 02 45
 

Konzultačné hodiny:
kabinet č. 326

Streda 9:40 - 12.10

/ po vzájomnej dohode telefonicky, alebo  e-mailom možný aj iný časový priestor/

Inštitúcie, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú:

1. Centrum pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie /CPPPaP/

Zuzkin park 10, 040 11 Košice
tel. 055/7871611
Kontaktný psychológ:PhDr. Martina Šalyová

2. Špeciálno- pedagogická poradňa

Bocatiova 1, 040 01 Košice   
 tel. 055/7961211

Činnosť výchovného poradcu zahŕňa tieto základné činnosti:

  • poradenskú činnosť- v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti problémového správania sa detí a mládeže, poradenstvo pedagogickým pracovníkom pri riešení konfliktných situácií a zabezpečovaní spolupráce s príslušnými inštitúciami
  • konzultačnú činnosť- pre žiakov a ich zákonných zástupcov pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, poskytovanie informácií o možnostiach štúdia na vysokých školách
  • koordinačnú činnosť- zameranú na sprostredkovanie prepojenia školy s poradenskými a odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o mládež ( CPPPaP, CŠPPaP, ÚPSVaR, PZ...)

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100 sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261 sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111 vrátnica školy
     +421 55 72 60 258 sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225 sekretariát praktického vyučovania
     +421 55 72 60 235 bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO:  17050367
DIČ:   2020959314