Výchovný poradca

Mgr. Gabriela Špaková

  spakovag@centrum.sk
   055/ 726 02 45
 

Konzultačné hodiny:
kabinet č. 326

Streda 9:40 - 12.10

/ po vzájomnej dohode telefonicky, alebo  e-mailom možný aj iný časový priestor/

Inštitúcie, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú:

1. Centrum pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie /CPPPaP/

Zuzkin park 10, 040 11 Košice
tel. 055/7871611
Kontaktný psychológ:PhDr. Martina Šalyová

2. Špeciálno- pedagogická poradňa

Bocatiova 1, 040 01 Košice   
 tel. 055/7961211

Činnosť výchovného poradcu zahŕňa tieto základné činnosti:

  • poradenskú činnosť- v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti problémového správania sa detí a mládeže, poradenstvo pedagogickým pracovníkom pri riešení konfliktných situácií a zabezpečovaní spolupráce s príslušnými inštitúciami
  • konzultačnú činnosť- pre žiakov a ich zákonných zástupcov pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, poskytovanie informácií o možnostiach štúdia na vysokých školách
  • koordinačnú činnosť- zameranú na sprostredkovanie prepojenia školy s poradenskými a odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o mládež ( CPPPaP, CŠPPaP, ÚPSVaR, PZ...)

LINKY POMOCI:

Leták

Linky pomoci