Tu umiestnite obsah stránky.

PRIJÍMACIE KONANIE pre školský rok 2020/2021

Minister určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa § 65 školského zákona (ako napríklad počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium) do 28. apríla 2020.

Prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020.

Viac na: http://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-pohovory-na-ss/

Termíny prijímacícj skúšok pre školský rok 2020/2021:

1.kolo:

2.kolo:


VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK:

 

KRITÉRIÁ: 
ŠTUDIJNÉ ODBORY - DUÁLNE VZDELÁVANIE:

ŠTUDIJNÉ ODBORY:

UČEBNÉ ODBORY: