NÁRODNÝ PROJEKT DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja  v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

www.minedu.sk

ESF a EFRR

www.esf.gov.sk