Školská samospráva

RADA ŠKOLY
pri Strednej odbornej škole priemyselných technológií, Učňovská 5 Košice

VOĽBY DO RADY ŠKOLY:

Riaditeľ SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 04015 na základe výzvy Košického samosprávneho kraja ako zriaďovateľa školy zo dňa 17.9.2020, oznamuje v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov konanie volieb do Rady školy pri SOŠ priemyselných technológií.

Rada školy sa volí na funkčné obdobie rokov 2020 – 2024. Radu školy tvorí 11 členov. Voľby zabezpečí riaditeľ školy v spolupráci s menovanou volebnou komisiou. Voľby sú slobodné, rovné a tajné. Poslaním rady školy je vyjadrovať a presadzovať verejné záujmy, záujmy žiakov, rodičov a zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Rada školy vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní úlohu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.  V rámci svojej pôsobnosti vykonáva činnosti, ktoré jej prislúchajú z príslušných právnych predpisov. Nemá právomoc zasahovať do oblastí, ktoré jej neprislúchajú, ako napríklad oblasť pracovno-právna, odmeňovanie zamestnancov, riešenie sťažností, vykonávanie kontrol v školách a školských zariadeniach, priame vstupovanie do výchovnovzdelávacieho procesu.

Voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri SOŠ priemyselných technológií sa uskutočnia dňa 12.10.2020 od 7:00 do 17:00 hod. Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ školy vyhlási opakovanú voľbu dňa 13.10.2020 od 7:00 do 17. 00 hod., v tom prípade sa účasť nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje. 

 

ČLENOVIA RADY ŠKOLY:

1. Ing. Eva SRNKOVÁ - zástupca pedagogických zamestnancov
2. Mgr. Peter MACÁK - zástupca pedagogických zamestnancov
3. Mgr. Lucia ČUPKOVÁ  - zástupca nepedagogických zamestnancov

4. Dávid ORAVEC - zástupca žiakov
5. Jitka KUCKOVÁ - zástupca rodičov žiakov
6. Ing. Marek SURMÁNEK - zástupca rodičov žiakov
7. Eva JENČUŠOVÁ - zástupca rodičov žiakov
8. Róland SZABÓ - poslanec Zastupiteľstva KSK
9. Ing. Mária KOKARDOVÁ - poslankyňa Zastupiteľstva KSK
10. RNDr. Viera JURÍKOVÁ - zástupca zriaďovateľa
11.  Ing. Ľubomír GROMOŠ /zástupca  stavovskej organizácie - firma U.S.Steel a.s. Košice/

Žiacka školská rada

Aktívni členovia ŽŠR

Denis JANOŠČÁK (III.D) - predseda
Erik LEŠČINSKÝ (III.P) - zapisovateľ
Dávid ORAVEC (III.MPS) - zástupca žiakov v Rade školy
Viktor VARGA (III.T)
Patrik HALUŠKA (IV.P)
Richard BEDZSÓ (II.DM)
Tamara FRENÁKOVÁ (II.PPS)
Andrej HNÁT (II.TB)
Sebastián  VÖRÖSMARTHY (II.BB)

pod vedením Ing. Kataríny KOVALOVEJ, PhD.

Štatút ŽŠR

Prázdny

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 
     Učňovská 5 
     040 15 Košice - Šaca

  riaditel@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100 sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261 sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111 vrátnica školy
     +421 55 72 60 258 sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225 sekretariát praktického vyučovania
     +421 55 72 60 235 bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO:  17050367
DIČ:   2020959314