Aktuálne oznamy

NÁSTUP NA PREZENČNÉ VYUČOVANIE

Na základe rozhodnutia ministra a usmernenia nášho zriadovateľa KSK od pondelka 12.4.2021 nastupujú na prezenčnú formu vzdelávania žiaci 4. ročníka.
Pokyny k nástupu boli žiakom zaslané  formou EDUPAGE.

 

Rozhodnutie ministra.

Usmernenie KSK.


Ostatné ročníky pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.

MATURITNÉ  SKÚŠKY

Na základe rozhodnutia ministra školstva sa maturita v školskom roku 202O/2021 ruší.

Výsledky ústnej a praktickej časti maturity budú aritmetickým priemerom známok. Riaditeľ strednej školy určí do 3.mája 2021 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu. Do priemeru známok sa budú počítať koncoročné známky z jednotlivých ročníkov a z posledných dvoch polročných vysvedčení.

Školské vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 14.mája 2021.

Hodnotenie a klasifikácia žiakov posledných ročníkov stredných škôl a žiakov štvrtých ročníkov päťročných bilingválnych vzdelávacích programov v maturitných predmetoch za druhý polrok školského roka 2020/2021, vrátane komisionálnych skúšok pre ukončenie druhého polroka, sa uskutoční na zasadnutí pedagogickej rady najneskôr 10. mája 2021.

OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021
2. SEPTEMBER 2020 (STREDA)

Všetky pokyny vychádzajú otvorenia školského roka vychádzajú z MANUÁLU pre stredné školy, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021.
Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.
Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

MANUÁL pre stredné školy (vydané Ministerstvom školstva VVaŠ)  viac na www.ucimenadialku.sk

1. ročník

- otvorenie pre žiakov - o 9:30 hod. v učebniach triednych učiteľov – zoznam tried a triednych učiteľov bude vyvesený na vstupe do budovy školy
- otvorenie pre rodičov - o 9:30 hod. v telocvični školy

Pri nástupe je potrebné so sebou doniesť:

  • vysvedčenie z 9.ročníka – ORIGINÁL
  • 1 ks fotografie veľkosti 3x4 cm na žiacky preukaz
  • 0,5 € - poplatok za žiacky preukaz
  • rodný list – ORIGINÁL
  • lekárske potvrdenie o schopnosti študovať zvolený odbor –  platí pre žiakov, ktorí ešte potvrdenie nedoručili
  • POVINNE! – zdravotný dotazník a vyhlásenie (Príloha 1)
  • POVINNE! - vyhlásenie o bezinfekčnosti (Príloha 2)

Prílohy na stiahnutie: 

 PRÍLOHA 1
 PRÍLOHA 2

2. - 4. ročník

- otvorenie pre žiakov - o 8:00 hod. v učebniach  triednych učiteľov.

Pri nástupe je potrebné so sebou doniesť POVINNE zdravotný dotazník a vyhlásenie (Príloha 1)


UPOZORNENIE:

VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY BUDE MOŽNÝ  LEN S OCHRANNÝM RÚŠKOM!
KAŽDÝ ŽIAK MÁ MAŤ POVINNE PRI SEBE 2 RÚŠKA A BALÍČEK PAPIEROVÝCH VRECKOVIEK!

Školský internát

Nástup ubytovaných žiakov na školský internát je 1.9.2020 (utorok) v čase od 14:00 do 20:00 hod.

Strava pre žiakov je zabezpečená  od 2.9.2020 počnúc obedom.

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100 sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261 sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111 vrátnica školy
     +421 55 72 60 258 sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225 sekretariát praktického vyučovania
     +421 55 72 60 235 bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO:  17050367
DIČ:   2020959314