AMAVET klub


Od 1. januára 2015 na našej škole začal fungovať AMAVET klub č.960.

Amavet je dobrovoľné občianske združenie nezávislé od politických strán. Jeho plný názov je Asociácia pre mládež , vedu a techniku. Amavet pôsobí na území Slovenskej republiky. Bol založený v roku 1990. Participuje na medzinárodnom hnutí pre voľný čas, vedu a techniku Milset v Paríži. Základným článkom združenia je záujmový klub Amavet-u , ktorý sa môže členiť na záujmové krúžky. Cieľmi združenia je rozvoj osobnosti detí a mládeže prostredníctvom neformálneho vzdelávania, vytváranie optimálnych podmienok a možností pre ich rast a sebarealizáciu, vytváranie podmienok na systematickú a pravidelnú výchovnú prácu s deťmi a mládežou orientovanú predovšetkým na účelné využívanie voľného času detí, neformálne vzdelávanie detí a mládeže., organizuje exkurzie, výmenné pobyty, workshopy, školenia a semináre, organizuje súťaže v rôznych oblastiach voľnočasových aktivít.

Amavet klub č. 960 spolupracuje s SOŠ Košice - Šaca, je to nový klub a teda aj aktivity klubu sa rozbiehajú pomaly, ale veríme, že ich bude  stále viac. Činnosť klubu je orientovaná na umeleckú, športovú a vedeckú oblasť. Podporuje rozvoj kognitívnych činiteľov myslenia, rozširuje vedomostné obzory u študentov. 

Štatutárnym zástupcom Amavet klubu č.960 je Mgr. Eva Kovalčíková, vedúci krúžkov a dobrovoľníci pre prácu s mládežou sú odborní pedagogickí zamestnanci. 

Z aktivít  nášho klubu:

  • Tvorba videoprojektu
  • Tvorba výukového panelu  - pre mechanika počítačových sietí
  • Exkurzia do Steel PARKU
  • Exkurzia Bratislava

Viac člankov